Top 10 Ứng Dụng Thẻ Thưởng Uy Tín Nhất Năm 2023 - game doi thuong 365

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Đặng Thu Hằng
Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chú thích ảnh Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cùng dự.

Năm 2023, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Toàn ngành tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp; cơ bản hoàn thành 21 đề án (đạt 100%) theo Chương trình, Kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương. Tính chung từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, toàn ngành đã hoàn thành 90 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 60 văn bản và chủ trì ban hành 25 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Toàn ngành chú trọng hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng góp phần cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hướng đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong hệ thống chính trị; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; chủ động tham mưu việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương thống nhất thành lập 5 tiểu ban. Tiến hành khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay; triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng; quán triệt, hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025) và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025), bảo đảm dân chủ, đồng bộ, thống nhất.

Chú thích ảnh Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tiến hành khoa học, chặt chẽ, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trên cơ sở phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Công tác cán bộ tiếp tục được Bộ Chính trị quan tâm, coi trọng, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác cán bộ.

Toàn ngành đã tham mưu ban hành một số văn bản quan trọng như: Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ với một số điểm mới, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, góp phần làm tốt công tác cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đã thêm một kênh thông tin để đánh giá cán bộ, góp phần bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Quy định số 124-QĐ/TW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị đã nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa, nâng cao tính thực chất trong công tác đánh giá, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khách quan.

Năm 2024, phát huy ưu điểm, kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, toàn ngành tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2024 bảo đảm tiến độ, chất lượng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 21-NQ/TW và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Toàn ngành tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung các văn bản của Đảng về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; tham mưu bố trí, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ theo thẩm quyền phân cấp. Ngành phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 và một số tổ chức hội ở Trung ương đồng thời tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

Chú thích ảnh Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngành tăng cường công tác bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn bí mật nội bộ, bí mật quốc gia; tham mưu sơ kết, tổng kết một số văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024.